صفحه اصلی l انگلیسی l محصولات l دانلود l درباره ما l تماس با ما

 

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

دانلود


                                                                                                                                                                                                           

ا

                          

 

 


1- CCTV:

 

 

 

 

2- Access Control

 

 

 

 

 

 

 

1- CCTV:

 

 

 

 

 

 

 

2- Access Control

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Fire Alarm:

 

 

 

3- Intruder Alarm

 

 

 

 

 

5- Extinguishing System:

 

 

 

6- Page & Intercom

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright 2010. Pardis Company.all rights reserved